Zákaznická podpora:733 310 564info@60.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti 60.cz – svítidla, s.r.o., účinné od: 14.3.2023

 • 1. Úvodní ustanovení
 • 1.1. Tyto obchodní podmínky(dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti 60.cz – svítidla, s.r.o., se sídlem Žádlovice 67, 789 83 Loštice, identifikační číslo: 01806343, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 56657 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na adrese www.60.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • 1.2. Kontaktní údaje prodávajícího jsou:
  • a) adresa pro doručování: 60.cz - svítidla, Kašparova 604/1, 789 83 Loštice,
  • b) adresa elektronické pošty: info@60.cz,
  • c) telefon: 733310564.
 • 1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • 1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • 2. Uživatelský účet a objednávání zboží
 • 2.1. Na základě registrace provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží a spravovat své objednávky. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • 2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • 2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • 2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • 2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • 2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 • 3. Uzavření kupní smlouvy
 • 3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 3.2. Pro objednání zboží kupující objednávané zboží vloží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu a následně vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • a) objednávaném zboží (typ, název, cena, počet apod.);
  • b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • 3.3. Před odesláním objednávky kupující může zkontrolovat a měnit údaje, které doobjednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky zašle kupujícímu shrnutí objednávky na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce(dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • 3.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • 3.5. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací) ze strany prodávajícího. Prodávající zašle akceptaci na elektronickou adresu kupujícího.
 • 3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • 4. Cena zboží a platební podmínky
 • 4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, mimo nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Cena se vždy vztahuje k zobrazenému a popsanému zboží a nezahrnuje související dekorace, doplňky či plnění. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených sbalením a dodáním zboží. Celková cena nákladů spojených sbalením a dodáním konkrétního zboží je kupujícímu vždy zobrazena v košíku.
 • 4.3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • a) dobírkou;
  • b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);
  • c) on-line bankovním převodem;
  • d) on-line platební kartou;
  • e) hotově při převzetí v provozovně prodávajícího.
 • 4.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží.
 • 4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby on-line je kupní cena splatná bezprostředně po odeslání objednávky. V případě platby převodem je kupní cena splatná do 3 dnů ode dne objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě neuhrazení kupní ceny v plné výši v uvedených lhůtách si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud byla uzavřena, nebo objednávku stornovat.
 • 4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • 4.7. Daňový doklad k platbě vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 • 5. Odstoupení od kupní smlouvy
 • 5.1. Spotřebitel má v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odkupní smlouvy odstoupit, a to do třiceti (30) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit formulář pro vrácení zboží. Použití formuláře není povinné. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat na adresu provozovny prodávajícího nebo emailem.
 • 5.2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • 5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to ve stavu odpovídajícímu pouze takovému nakládání se zbožím, které je nutné k obeznámení se s povahou, kvalitou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 • 5.4. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • 5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, a to do čtrnácti (14) dnů od obdržení zboží ze strany spotřebitele. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • 5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 • 5.7. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • 5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • 6. Přeprava a dodání zboží
 • 6.1. Orientační doba dodání je u vedena u konkrétního zboží ve webovém rozhraní obchodu. Pokud je zboží skladem, prodávající jej obvykle expeduje do 3 pracovních dnů ode dne akceptace objednávky. Předpokládaná doba dodání je vždy zobrazena před dokončením objednávky. V případě platby převodem si prodávající vyhrazuje právo zboží odeslat teprve po uhrazení kupní ceny a nákladů na dodání.
 • 6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • 6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zajistit převzetí zboží při dodání.
 • 6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • 6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • 6.6. Pokud je kupující podnikatelem, je povinen zásilku s nejvyšší možnou opatrností překontrolovat ihned po převzetí zboží a prodávajícího informovat o případných nesrovnalostech do 2 dnů od převzetí zásilky. V případě, že podnikatel nedodrží tento postup, nemůže uplatňovat práva z vadného plnění.
 • 7. Nabytí vlastnického práva, práva z vadného plnění
 • 7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží nebo převzetím zboží, podle toho, který okamžik nastane později. Dokud nejsou kupní cena a související náklady uhrazeny v plné výši, vlastníkem zboží je prodávající. Jakýkoliv přeprodej nebo převod vlastnického práva ke zboží na třetí osobu před uhrazením kupní ceny a souvisejících nákladů je zakázán.
 • 7.2. Kupující nese nebezpečí škody na věcech, které mu byly svěřeny před plným uhrazením kupní ceny a souvisejících nákladů dle předchozího odstavce, zejména nebezpečí ztráty na věci, jejího zničení nebo poškození.
 • 7.3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 • 7.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že:
  • a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  • b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  • c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
  • d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • 7.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím; nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • 7.6. Pokud je kupující spotřebitelem, platí, že projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 • 7.7. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • 7.8. Podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí.
 • 7.9. Reklamaci uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu po zjištění vady u prodávajícího na adrese jeho provozovny, případně i v sídle nebo místě podnikání. Reklamaci může kupující zaslat rovněž e-mailem, lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet až doručením dotčeného zboží prodávajícímu. Kupující může využít reklamační formulář.
 • 7.10. Spotřebitel může požadovat dodání nové věci bez vady, nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s jiným způsobem nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 • 7.11. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
  • a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době;
  • b) se vada projeví opakovaně;
  • c) je vada podstatným porušením smlouvy; nebo
  • d) prodávající prohlásí nebo dá jinak najevo, že vada nebude v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele odstraněna.
 • 7.12. Reklamace spotřebitelem bude vyřízena a spotřebitel bude o způsobu vyřízení informován nejpozději do 30 dnů.
 • 8. Informace pro spotřebitele
 • 8.1. Přehledné informace pro spotřebitele jsou dostupné zde.
 • 8.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • 8.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • 9. Závěrečná ustanovení
 • 9.1. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • 9.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • 9.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

Obchodní podmínky platné do 1.4.2024

Obchodní podmínky platné do 13.3.2023