Zákaznická podpora:733 310 564info@60.cz

Vše o nákupu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti 60.cz – svítidla, s.r.o., účinné od: 14.2.2023

1.               Úvodní ustanovení

1.1.           Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti 60.cz – svítidla, s.r.o., se sídlem Žádlovice 67, 789 83 Loštice, identifikační číslo: 01806343, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 56657 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na adrese www.60.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.           Kontaktní údaje prodávajícího jsou:

a)               adresa pro doručování: 60.cz - svítidla, Kašparova 604/1, 789 83 Loštice,

b)               adresa elektronické pošty: info@60.cz,

c)               telefon: 733 310 564.

1.3.           Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.           Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.               Uživatelský účet a objednávání zboží

2.1.           Na základě registrace provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží a spravovat své objednávky. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.           Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.           Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.           Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.           Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.           Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.               Uzavření kupní smlouvy

3.1.           Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.           Pro objednání zboží kupující objednávané zboží vloží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu a následně vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a)               objednávaném zboží (typ, název, cena, počet apod.);

b)               způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c)               informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.3.           Před odesláním objednávky kupující může zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky zašle kupujícímu shrnutí objednávky na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.4.           Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.5.           Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací) ze strany prodávajícího. Prodávající zašle akceptaci na elektronickou adresu kupujícího.

3.6.           Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.               Cena zboží a platební podmínky

4.1.           Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, mimo nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Cena se vždy vztahuje k zobrazenému a popsanému zboží a nezahrnuje související dekorace, doplňky či plnění. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2.           Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Celková cena nákladů spojených s balením a dodáním konkrétního zboží je kupujícímu vždy zobrazena v košíku.

4.3.           Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a)               dobírkou;

b)               bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);

c)               on-line bankovním převodem;

d)              on-line platební kartou;

e)               hotově při převzetí v provozovně prodávajícího.

4.4.           Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží.

4.5.           V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby on-line je kupní cena splatná bezprostředně po odeslání objednávky. V případě platby převodem je kupní cena splatná do 3 dnů ode dne objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě neuhrazení kupní ceny v plné výši v uvedených lhůtách si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud byla uzavřena, nebo objednávku stornovat.

4.6.           Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7.           Daňový doklad–fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.               Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.           Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit formulář pro vrácení zboží. Použití formuláře není povinné. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat na adresu provozovny prodávajícího nebo emailem.

5.2.           Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.3.           V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to nepoškozené a nepoužité

5.4.           Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5.           V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, a to do čtrnácti (14) dnů od obdržení zboží ze strany spotřebitele. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6.           Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

5.7.           Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8.           Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.               Přeprava a dodání zboží

6.1.           Orientační doba dodání je u vedena u konkrétního zboží ve webovém rozhraní obchodu. Pokud je zboží skladem, prodávající jej obvykle expeduje do 5 pracovních dnů ode dne akceptace objednávky. Předpokládaná doba dodání je vždy zobrazena před dokončením objednávky. V případě platby převodem si prodávající vyhrazuje právo zboží odeslat teprve po uhrazení kupní ceny a nákladů na dodání.

6.2.           V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3.           Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zajistit převzetí zboží při dodání.

6.4.           V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5.           Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6.           Pokud je kupující podnikatelem, je povinen zásilku s nejvyšší možnou opatrností překontrolovat ihned po převzetí zboží a prodávajícího informovat o případných nesrovnalostech do 2 dnů od převzetí zásilky. V případě, že podnikatel nedodrží tento postup, nemůže uplatňovat práva z vadného plnění.

7.               Nabytí vlastnického práva, práva z vadného plnění

7.1.           Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží nebo převzetím zboží, podle toho, který okamžik nastane později. Dokud nejsou kupní cena a související náklady uhrazeny v plné výši, vlastníkem zboží je prodávající. Jakýkoliv přeprodej nebo převod vlastnického práva ke zboží na třetí osobu před uhrazením kupní ceny a souvisejících nákladů je zakázán.

7.2.           Kupující nese nebezpečí škody na věcech, které mu byly svěřeny před plným uhrazením kupní ceny a souvisejících nákladů dle předchozího odstavce, zejména nebezpečí ztráty na věci, jejího zničení nebo poškození.

7.3.           Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

7.4.           Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že:

a)               má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b)               se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c)               zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

d)              je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)               zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.5.           Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím; nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.6.           Pokud je kupující spotřebitelem, platí, že projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.7.           Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.8.           Podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí.

7.9.           Reklamaci uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu po zjištění vady u prodávajícího na adrese jeho provozovny, případně i v sídle nebo místě podnikání. Reklamaci může kupující zaslat rovněž e-mailem, lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet až doručením dotčeného zboží prodávajícímu. Kupující může využít reklamační formulář.

7.10.         Spotřebitel může požadovat dodání nové věci bez vady, nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s jiným způsobem nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

7.11.         Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

a)               prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době;

b)               se vada projeví opakovaně;

c)               je vada podstatným porušením smlouvy; nebo

d)              prodávající prohlásí nebo dá jinak najevo, že vada nebude v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele odstraněna.

7.12.         Reklamace spotřebitelem bude vyřízena a spotřebitel bude o způsobu vyřízení informován nejpozději do 30 dnů.

8.               Informace pro spotřebitele

8.1.           Přehledné informace pro spotřebitele jsou dostupné zde.

8.2.           K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.3.           Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.               Závěrečná ustanovení

9.1.           Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.2.           Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.3.           Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

Obchodní podmínky platné do 13.3.2023

Ceník dopravy

Doprava

 • Doprava DPD do ČR
  Balík poslaný DPD bude doručovaný na druhý pracovní den po odeslání. Do emailové schránky Vám den před doručením pošleme informace k odeslání zásilky, DPD po převzetí zásilky Vás bude informovat emailem i sms o všech detailech k dopravě jako je předběžný čas doručení, link pro online sledování zásilky i částku v případě platby dobírkou. Doprava DPD je v případě objednávky od 4000Kč s DPH zdarma, pokud je objednávka za 3999 Kč vč. DPH a méně, tak je poplatek 119 Kč s DPH.
 • Doprava DPD PickUp  
  Balík bude doručen na některé z 1250 výdejních místech po celé České republice. Doprava DPD PickUp je v případě objednávky od 4000Kč s DPH zdarma, pokud je objednávka za 3999 Kč vč. DPH a méně, tak je poplatek 79 Kč s DPH.
 • Doprava s vyzvednutím v Balíkovně České pošty
  Balík poslaný do Balíkovny České pošty bude připraven k vyzvednutí většinou na druhý pracovní den po odeslání. Do emailové schránky Vám den před doručením pošleme informace k odeslání zásilky, Česká pošta po převzetí zásilky Vás bude informovat emailem, sms Vám pošle detaily k vyzvednutí zásilky. Doprava do Balíkovny České pošty je  zdarma.
 • Doprava Českou poštou do ČR, služba balík na poštu
 • Balík poslaný přes Českou poštu bude uložen na vybrané provozovně České pošty a o jeho uložení budete informováni emailem. Do emailové schránky Vám den před doručením pošleme informace k odeslání zásilky, Česká pošta po převzetí zásilky Vás bude informovat emailem, sms. Zásilku si můžete zásilku vyzvenout na Vaší poště do 5 dní. Doprava Českou poštou je v případě objednávky od 4000Kč s DPH zdarma, pokud je objednávka za 3999 Kč vč. DPH a méně, tak je poplatek 89 Kč s DPH.
 • Doprava Českou poštou do ČR, služba balík do ruky
  Balík poslaný přes Českou poštu bude doručovaný na druhý pracovní den. Do emailové schránky Vám den před doručením pošleme všechny potřebné informace: číslo balíku, link, kde můžete online sledovat pohyb Vaší zásilky i částku, pokud budete platit doručení dobírkou. Pokud Vás pošťák nezastihne na udané adrese, tak ve schránce nechá oznámení a vy si můžete zásilku vyzvenout na Vaší poště do 5 dní. Doprava Českou poštou je v případě objednávky od 4000Kč s DPH zdarma, pokud je objednávka za 3999 Kč vč. DPH a méně, tak je poplatek 99 Kč s DPH.
 • Doprava na Slovensko
  Pro dopravu objednaného zboží na Slovenko využíváme služby DPD. Doručení do Bratislavy je do druhého pracovního dne, do jiné části Slovenska pak doprava trvá dva pracovní dny. Do emailové schránky Vám v den odeslání pošleme všechny potřebné informace: číslo balíku, link, kde můžete online sledovat pohyb Vaší zásilky i částku, pokud budete platit doručení dobírkou. Pokud Vás pošťák nezastihne na udané adrese, tak ve schránce nechá oznámení a vy si můžete zásilku vyzvenout na Vaší poště do 5 dní. Doprava Českou poštou je v případě objednávky od 4000Kč s DPH zdarma, pokud je objednávka za 3999 Kč vč. DPH a méně, tak je poplatek 119 Kč s DPH  (4,5 EUR)
 • Doprava do EU
  Jsme schopni objednané zboží doručit kamkoliv do EU. Pro detaily nás, prosím, kontaktujte.
 • Vyzvednutí osobně v provozovně Loštice, Kašparova 604/1
  Po dohodě je možné zboží vyzvednout u nás v provozovně. Osobní vyzvednutí je zdarma.

Platba

 • Platba hotově při převzetí zboží na provozovně
  Zboží zaplatíte jak se říká na dřevo - hotově - na naší provozovně v Lošticích - Kašparova 604/1. K faktuře Vám vystavíme příjmový pokladní doklad opatřený razítkem a podpisem včetně EET registrace. V případě osobního vyzvednutí máte možnost si zboží překontrolovat, případně se na cokoliv zeptat k montáži. Jako poděkování za návštěvu a za nákup Vám nabídneme dobrou kávu. Platba na provozovně je zdarma.
 • Platba dobírkou při převzetí balíku
  Zboží zaplatíte hotově při převzetí balíku kurýrovi DPD nebo pošťákovi v Balíkovně, na poště a při doručení balíku do ruky. Platit kartou je možné v Balíkovně a kurýrovi DPD. Při vyzvednutí balíku na Česká poště nebo při doručení balíku poštákem do ruky zatím platit kartou nejde. Platba dobírkou je zpoplatněna částkou 50 Kč s DPH.
 • Bezhotovostní rychlá platba platební kartou nebo převodem
  Za objednávku je možné také zaplatit platební kartou Visa, Mastercard a Maestro nebo tzv. rychlým převodem službou ePlatba+, kdy budete přesměrován do Vaší banky a jednoduše provedete převod. Tyto způsoby platby jsou nejrychlejší a nejpohodlnější. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví a při platbě kartou, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Bezhotovostní platba službou ePlatba+ je pro Vás zdarma. 
 • Bezhotovostní platba na základě zaslaných údajů
  Pokud zvolíte tuto možnost, tak Vám pošleme do emailové schránky údaje k platbě s QR kódem. Platbu proveďte Z Bezhotovostní platba na základě zálohové faktury je pro Vás zdarma.

 

V Žádlovicích dne 9.11.2020

Reklamace a vrácení zboží

 

  1. Reklamace poškození zjištěného ihned po převzetí zásilky: Obsah zásilky je nutné zkontrolovat co nejdříve po doručení, protože zboží poškozené při přepravě lze reklamovat max. do 2 dnů od převzetí zásilky. Pokud Vám dopravce dodá zboží v poškozeném obalu nebo pokud máte podezření, že zboží by mohlo být poškozené, můžete odmítnout převzetí zásilky. Kurýr nemá povinnost čekat na rozbalení zásilky. V případě, že po rozbalení zásilky zjistíte poškození obsahu, je nutné zásilku reklamovat u přepravce do 2 dnů od převzetí. V každém případě doporučujeme, abyste se na nás nejdříve obrátili telefonicky (tel.733310564) nebo emailem (info@60.cz) a konzultovali další postup.
  2. Reklamace vady vzniklé během užívání zboží v záruční lhůtě: Na celý náš sortiment se vztahuje záruční doba 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Faktura slouží jako záruční list. Před odesláním zboží k reklamaci je dobré konzultovat závadu s provozovatelem telefonicky (tel.733310564) nebo emailem (info@60.cz) a domluvit přepravu zboží. Termín pro vyřízení reklamace je 30 dní od obdržení reklamovaného zboží a náležitostí uvedených výše. K reklamovanému zboží prosím přiložte fakturu a reklamační formulář. Zboží zabalte pečlivě tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Po obdržení zboží Vás budeme kontaktovat a sdělíme Vám další postup.
  3. Vrácení zboží: Kupující má možnost odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od jeho převzetí. Zboží je nutné vracet v originálním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené a kompletní s veškerým příslušenstvím. Zboží je třeba řádné zabalit, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození - za poškození během přepravy zodpovídá odesílatel. Pokud byla originální krabice se zbožím zabalena v dalším kartonu, použijte tento karton i na odeslání zpět a na originální obaly od zboží nic nelepte ani nepište. Za znehodnocený obal od zboží bude účtován poplatek dle míry jeho znehodnocení. Vrácené zboží zašlete zpět na svoje náklady v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu 60.cz - svítidla, Kašparova 604/1, 789 83 Loštice. Přiložte fakturu a formulář pro vrácení zboží. V případě kladného vyřízení bude kupujícímu do 14 dní částka vrácena. Zboží nezasílejte na dobírku. Před odesláním doporučujeme kontaktovat provozovatele.

 

Náš příběh

Milujeme světlo. Máme vášeň pro vše stylové a promyšlené. Do vašich domovů, kanceláří a obchodních prostor přinášíme dokonalé osvětlení už přes 14 let a stále se těšíme na nové výzvy. Společně rozsvítíme tam, kde je potřeba, protože jedno malé světlo je více než mnoho tmy. Jsme tu pro Vás.